UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Управління державним майномверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 02.03.20210

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарту НКРЕКП

___________О. Кострикін

04 січня 2021 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління державним майном

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління державним майном (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується керівнику апарату та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами і дорученнями Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП, цим Положенням та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

1.3. Управління має круглу печатку «Управління державним майном».

1.4. Робота Управління проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.5. До складу Управління входить:

1.5.1 відділ господарського обслуговування та пожежної безпеки;

1.5.2 відділ експлуатації, обліку державного майна та договірної роботи.

 

2. Основні завдання Управління

 

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1 організація та забезпечення виконання питань цивільного захисту;

2.1.2 взаємодія з органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

2.1.3 документальний супровід експлуатації будівель, інженерних мереж та технічного обладнання будівель;

2.1.4 забезпечення дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та пожежної безпеки;

2.1.5 забезпечення захисту телекомунікаційних засобів та мереж НКРЕКП;

2.1.6 транспортне забезпечення апарату НКРЕКП;

2.1.7 здійснення обліку руху та збереження державного майна;

2.1.8 ведення обліку фінансових ресурсів НКРЕКП,  в межах компетенції Управління;

2.1.9 здійснення договірної роботи;

2.1.10 матеріально-технічне, господарське та комунальне забезпечення НКРЕКП в межах затвердженого кошторису витрат.

 

3. Функції Управління

 

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 організовує  контроль та роботу з питань цивільного захисту;

3.1.2 бере участь у реалізації міжнародних проектів НКРЕКП в межах компетенції Управління;

3.1.3 формує та погоджує окремі положення, комплексні програми (розділи програм), аналітичні матеріали, розрахунки до бюджетного запиту, планові показники, проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.4 взаємодіє з органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, віднесених до компетенції Управління;

3.1.5 здійснює документальний супровід експлуатації будівель, інженерних мереж та технічного обладнання будівель;

3.1.6 виконує організаційні заходи з питань охорони праці та пожежної безпеки;

3.1.7 організовує та забезпечує захист телекомунікаційних засобів та мереж НКРЕКП;

3.1.8 супроводжує функціонування державної системи урядового зв’язку (АТС 100);

3.1.9 виконує функції замовника за укладеними договорами з придбання товарів, робіт та послуг, в тому числі при розробці заходів щодо проведення поточного та капітального ремонту або реконструкції будівель та споруд НКРЕКП;

3.1.10 організовує та координує заходи щодо транспортного забезпечення центрального апарату НКРЕКП згідно з встановленими нормами та правилами;

3.1.11 здійснює документальний супровід обліку та руху державного майна;

3.1.12 здійснює заходи щодо збереження державного майна, яке перебуває на балансі НКРЕКП;

3.1.13 бере участь у формуванні  бюджетного запиту на наступний рік,  веде облік фінансових ресурсів НКРЕКП  в межах компетенції Управління;

3.1.14 здійснює договірну роботу відповідно до затвердженого Порядку ведення договірної роботи в НКРЕКП;

3.1.15 здійснює заходи, спрямовані на дотримання і своєчасне виконання зобов’язань за укладеними договорами;

3.1.16 організовує матеріально-технічне, господарське та комунальне забезпечення НКРЕКП згідно з чинним законодавством;

3.1.17 здійснює організаційні заходи щодо належного технічного та санітарного стану приміщень адміністративних будинків, зайнятих працівниками центрального апарату НКРЕКП та територіальних структурних підрозділів;

3.1.18 за дорученням керівництва бере участь у засіданнях колегій, конференціях, нарадах, семінарах з питань, що належать до компетенції Управління.

 

4. Права Управління

 

4.1. Управління має право:

4.1.1 робити запит до керівників структурних підрозділів НКРЕКП щодо надання інформації, необхідної для виконання функцій, покладених на Управління;

4.1.2 залучати, за погодженням з керівниками структурних підрозділів НКРЕКП, окремих працівників до участі у підготовці проектів документів, а також до заходів, що проводяться Управлінням;

4.1.3 повертати виконавцям документи для їх доопрацювання у випадку порушення встановлених вимог;

4.1.4 розпоряджатися усіма матеріальними та майновими цінностями Управління в межах і в порядку, встановленими діючими правилами;

4.1.5 готувати проекти листів з питань, що належать до компетенції Управління;

4.1.6 готувати і візувати договори з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2. Покладення на Управління завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Управління, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Управління

 

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2 На посаду начальника Управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду начальника Управління, призначається особа зі ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Начальник Управління має заступника начальника управління – начальника відділу господарського обслуговування та пожежної безпеки Управління державним майном (далі - заступник начальника управління – начальник відділу господарського обслуговування та пожежної безпеки).

5.5. Начальник Управління:

5.5.1 організовує, спрямовує і контролює роботу Управління, забезпечує виконання в установлені строки завдань та доручень Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП;

5.5.2 забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її зберіганням в Управлінні;

5.5.3 забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень;

5.5.4 візує та підписує документи, підготовлені Управлінням з питань, що належать до його компетенції;

5.5.5 здійснює роботу з документами, що мають гриф обмеження «Для службового користування»;

5.5.6 подає пропозиції щодо зміни структури Управління, оплати праці працівників, підбору, переміщення та підвищення кваліфікації кадрів;

5.5.7 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Начальник Управління здійснює керівництво структурним підрозділом та персонально відповідає за його роботу.

5.7. У разі тимчасової відсутності начальника Управління (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу господарського обслуговування та пожежної безпеки який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Управлінням. У разі відсутності заступника начальника управління – начальника відділу господарського обслуговування та пожежної безпеки, обов’язки начальника Управління виконує начальник відділу експлуатації, обліку державного майна та договірної роботи Управління в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника апарату НКРЕКП.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Начальник та працівники Управління відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових (робочих) завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав Управління у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Управління.

 

Начальник Управління державним майном                                                    В. Ніколайчук

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)